IK+ logo Play what you want to play :)  
C64 to Atari 8-bit Conversion Project
About Project Downloads Tips / Links Other platforms Contact us


Previous versions / Poprzednie wersje

Following zip files contains IK+ exe (or com) file for Atari XL/XE emulator and some technical information in Polish.
Poniższe linki zawierają kolejne wersje IK+ wraz z opisem zastosowanych procedur i zmian - spakowane zipem.

Ikp_0270.xex - Unpublished build [December 2009] - 74 kb

Ikp_0212.zip - Files + info [May 2008] - 78 kb

Ikp_0174.zip - Files + info [April 2006] - 64 kb


Ikp_0103.zip - Files + info [March 2005] - 66 kb

Ikp_0102.zip - Files + info [February 2005] - 65 kb

Ikp_092.zip - Files + info [July 2002] - 24 kb

Ikp_082.exe - 41 kb

Ikp_081.exe - 41 kb

Ikp_076.exe - 40 kb

Ikp_007.com - 17 kb

Ikp_006.com - 15 kb

All versions by Pawel Rosowski (ikplus_NO_SPAM@poczta.onet.pl)

You can also download IK+ music and procedure information in Polish (txt file).
Z tej strony możesz również ściągnąć muzykę z IK+ i opis procedur.
Music
- zip (sid, ym) file
Procedure information
- zip (txt) file (Polish)


Direct downloading / Ściągaj bezpośrednio:

http://uce.pl/ikplus/download
For those who have problems with exploring the site.
Dla tych, którzy mają problemy z oglądaniem tej strony.


Latest version

Ikp_0284.xex
- 74 kb [October 2010]
Ikp_0284.atr - 94 kb (boot, both by Paweł Rosowski)

Build 0284:
1. Added gong and ball sounds (for 'deflecting balls' round).
2. Introduced NTSC compliance. It required disabling dolphin and double-bird background animations when music is on.
3. Corrected tempo of sound track (removed irregularities existing in original C64 player).
4. Keyboard handler temporarily enhanced for sound testing (keys B, G, F).

Build 0270:
1. Added sound track.
2. Slightly modified keyboard handler.


Functions of keys:

Background screen:
N - Toggles night/day mode. Replaces changing sky and water color schemes which are in C64 version.
R - Changes ripples (sun reflections) color scheme. Slightly different then in C64 version.
W - Changes waves behaviour (4 possible algorithms). Exactly like in C64 version.
Q - Turns spiders animation on. Off by default. After pressing Q the next animal is always a spider.
E - Sets short time period between background animals. Default time period is longer. Switch not available in C64 version.

Sound:
S - Toggles sound effects on/off.
T - Toggles sound track on/off.
V - Toggles high/low volume of sound track.
B -
(temporary) Fires ball sound.
G -
(temporary) Fires gong sound.
F -
(temporary) Increases gong's frequency.

Other:
D - Fires falling trousers.
Space - Pause. No way out of this state yet!
If key is pressed together with Control then corresponding switch is being turned off or set to default value.
Gameplay did not change. Press START to continue fight when it stops. Continuation possible up to 20000 points. In NTSC mode fighter animation is slower. Turning music off helps a little.

Zmiany objęte przez build 0284:
1. Dodane dźwięki gongu i piłki
(dla rundy z odbijaniem piłek).
2. Wprowadzona zgodność z systemem NTSC. Wymagao to zablokowania animacji (w tle) delfinów i ptaków lecących w parze jeżeli muzyka jest włączona.
3. Poprawione tempo muzyki (usunięte nieregularności istniejące w oryginalnym playerze na C64).
4. W handlerze klawiatury tymczasowo dodana obsługa klawiszy do testowania dźwięków (B, G, F).

Zmiany objęte przez build 0270:
1. Dodana muzyka.
2. Nieznacznie zmieniona obsługa klawiatury.


Funkcje klawiszy:

Tło:
N - Przełącza tryb nocny/dzienny. Ten przełącznik zastępuje przełączanie kolorów nieba i wody istniejące w wersji na C64. Inspiracją dla trybu nocnego było demo Falcon.
R - Zmienia kolor odbicia słońca w wodzie. Troszkę inaczej niż w wersji C64.
W - Zmienia zachowanie fal (4 możliwe algorytmy). Dokładnie jak w wersji na C64.
Q - Włącza animację pająków. Domyślnie wyłączona. Po wciśnięciu Q następnym animowanym zwierzęciem jest zawsze pająk (by łatwo było sprawdzić, czy na pewno się włączył).
E - Ustawia krótki czas pomiędzy animacjami zwierząt w tle. Domyślnie czas ten jest dłuższy. Tego przełącznika nie ma w wersji C64.

Dźwięk:

S - Włącza/wyłącza efekty dźwiękowe.
T - Włącza/wyłącza ścieżkę dźwiękową.
V - Przełącza wysoką/niską głośność ścieżki dźwiękowej.
B -
(tymczasowy) Uruchamia dźwięk piłki.
G -
(tymczasowy) Uruchamia dźwięk gongu.
F -
(tymczasowy) Zwiększa częstotliwość dźwięku gongu.

Inne:
D - Wymusza opadanie spodni zawodników.
Spacja - Pauza. Na razie nie można z tego stanu powrócić do gry! Jeśli klawisz jest wciśnięty razem z Control to odpowiedni przełącznik zostanie wyłączony lub ustawiony na wartość domyślną.
Sposób gry na razie się nie zmienił. Wciskając START przechodzimy do kolejnej rundy (o ile nie przekroczyliśmy 20000 punktów). W trybie NTSC animacja zawodników jest wolniejsza. Wyłączenie muzyki nieco pomaga.
Bonus files / Pliki bonusowe ;)


ikplus.sap - music (.sap file)

ikplusms.xex - music (boot)

International Karate & World Karate Championship collection (IK & WKC Collection.zip, 903 kb) - 04.05.2008

Falcon.xex -
demo. When run, please press space to go to IK+ animation.

If you have another version of IK or WKC, which is not included in the collection, please send it to: ikplus_NO_SPAM@poczta.onet.pl

Jeśli ktoś posiada wersję, która nie jest zawarta w kolekcji, prosimy o przesłanie jej na adres: ikplus_NO_SPAM@poczta.onet.pl


IK+ wallpaper
1024x768 px, gif, 11kb.

<< back | forward >> <<< index.html
hosted by uce.pl